Bestsellers

Nieuwsbrief

Algemene Voorwaarden BRiCKiZiMO-Toys.com

 

Versie: 1

Datum: 12 april 2013

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die gelden voor alle overeenkomsten die u met ons sluit. In deze algemene voorwaarden staat veel informatie die voor u als koper van belang kan zijn. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door. Wij raden u bovendien aan om de algemene voorwaarden op te slaan of af te drukken en te bewaren, zodat u deze later nog terug kunt lezen.

Deze voorwaarden zijn ook beschikbaar in de vorm van een PDF-bestand , zodat u ze makkelijk kunt opslaan en printen.

Artikel 1.     Definities

1.1. BRiCKiZiMO Toys : BRiCKiZiMO-Toys.com ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54218276 .

1.2. Klant: de natuurlijke persoon die een Overeenkomst aangaat met BRiCKiZiMO-Toys.com.

1.3. Overeenkomst: een afspraak, overeenkomst of contract tussen BRiCKiZiMO-Toys.com en Klant, inclusief de Algemene Voorwaarden.

1.4. Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden.

1.5. Website: www.brickizimo-toys.com.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van BRiCKiZiMO-Toys.com zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Omdat de Klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is Klant pas gebonden aan deze Algemene Voorwaarden als hij tijdig voor of bij het sluiten van de overeenkomst op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is gewezen en de geldigheid heeft aanvaard.

2.3. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn deze voor BRiCKiZiMO-Toys.com alleen bindend indien en voor zover deze door BRiCKiZiMO-Toys.com uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1. Indien blijkt dat bij de aanvraag of overeenkomst door Klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft BRiCKiZiMO-Toys.com het recht de prijzen hierover aan te passen.

3.2. Aanbiedingen van BRiCKiZiMO-Toys.com zijn geldig gedurende de op de Website aangegeven termijn.

Artikel 4. Prijzen & verzendkosten

4.1. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

4.2. De verzendkosten zijn wel inbegrepen bij de uiteindelijke totaalprijs.  De totaalprijs wordt weergegeven tijdens het bestelproces. Daar wordt ook aangegeven hoeveel de verzendkosten bedragen.

4.4. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

 Artikel 5.     Totstandkoming van de Overeenkomst

 5.1. De Overeenkomst komt pas tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van BRiCKiZiMO-Toys.com en het voldoen aan de daarbij door BRiCKiZiMO-Toys.com gestelde voorwaarden.

5.2. Indien Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BRiCKiZiMO-Toys.com onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

 Artikel 6.     Uitvoering overeenkomst/levertijd

 6.1.Omdat Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Klant het recht de op afstand gesloten overeenkomst met BRiCKiZiMO-Toys.com binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgaaf van redenen, te ontbinden. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product zijn dan voor rekening van Klant. Ons retouradres is: BRiCKiZiMO Toys.com, Postbus 231, 8100 AE Raalte

6.2. BRiCKiZiMO-Toys.com is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

6.3. In het bestelproces wordt aangegeven op welke manier geleverd wordt.

6.4. De levertijd zal maximaal 30 dagen bedragen. Indien de levertijd langer dan 30 dagen duurt, verkrijgt Klant het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Indien Klant daar gebruik van maakt zal BRiCKiZiMO-Toys.com eventuele gedane betalingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding aan Klant terugbetalen.

6.5. Indien producten niet voorradig zijn en een levertijd van 5 werkdagen na ontvangst van de betaling niet haalbaar is, dan neemt BRiCKiZiMO-Toys.com contact met Klant op.

6.6. Ondanks onze inspanning u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het zijn dat u een klacht heeft over onze dienstverlening of onze producten. Daarom raadt BRiCKiZiMO-Toys.com Klant aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen een redelijk termijn, schriftelijk dan wel per e-mail te melden. Zie hiervoor onze klachtenprocedure, artikel 11.

6.7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

6.8. BRiCKiZiMO-Toys.com is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

 Artikel 7.     Eigendomsvoorbehoud

 7.1 BRiCKiZiMO-Toys.com behoudt zich het eigendom van de geleverde goederen voor. Dit houdt in dat tot het moment dat de volledige betaling bij BRiCKiZiMO-Toys.com binnen is, de goederen eigendom van ons blijven.

 Artikel 8.     Betalingsvoorwaarden

 8.1. Klant dient de betalingen aan BRiCKiZiMO-Toys.com volgens de in de bestelprocedure op de Website gegeven methoden te voldoen. Sommige methoden vereisen betaling vooraf, anderen betaling achteraf. BRiCKiZiMO-Toys.com bepaalt per bestelling welke betaalmethode(n) beschikbaar zijn.

8.2. Eventuele door Klant na bezorging (nog) verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na bezorging van het product te worden voldaan.

8.3. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

8.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, dan wel Klant overlijdt.

8.5. In bovenstaande gevallen heeft BRiCKiZiMO-Toys.com voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van BRiCKiZiMO-Toys.com vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

 Artikel 9.     Garantie

 9.1. Klant komen de rechten met betrekking tot garantie toe zoals die in Boek 7, titel 1 Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen. Deze garantie houdt in dat:

-Wanneer u een product bij ons koopt heeft u ten allen tijde, mits u het product normaal gebruikt, recht op een goed product. Mocht een product niet aan uw verwachtingen voldoen dan zullen wij de garantiebepalingen uit het Burgerlijk Wetboek onverkort tegenover u nakomen. U dient daarvoor in ieder geval binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek contact met ons op te nemen.

-Na uw mededeling onderzoeken wij of we het gebrek eenvoudig kunnen herstellen of dat we het product en/of de defecte onderdelen kunnen vervangen. Mocht dit in zijn geheel, of op de korte termijn, niet mogelijk zijn dan bieden wij u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. U krijgt dan (een gedeelte van) de aankoopprijs van ons terug.

 Artikel 10. Informatie op Website

 10.1. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. BRiCKiZiMO-Toys.com kan echter niet uitsluiten dat informatie niet juist en/of onvolledig is. BRiCKiZiMO-Toys.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste of onvolledige website.

10.2. BRiCKiZiMO-Toys.com kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 Artikel 11.   Klachtenprocedure

 11.1. U kunt uw klacht telefonisch, schriftelijk en/of per e-mail bij ons indienen, via de onderstaande contactgegevens. Zodra wij uw klacht hebben ontvangen sturen wij u daarvan een ontvangstbevestiging. Uiterlijk binnen zeven dagen krijgt u een reactie op uw klacht. Dit kan de definitieve reactie zijn, maar ook een bericht dat uw klacht nog nader onderzocht moet worden. In dat laatste geval zal ook worden aangegeven wanneer u uiterlijk een definitieve reactie kunt verwachten.

 Artikel 12.   Slotbepalingen

 12.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Voor zover door deze algemene voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

12.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

12.4 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail (info@brickizimo-toys.com ) contact met ons op.


Aanbiedingen

  • Hide Shield

    Hide Shield Designed by BrickWarriors.

    € 0,38 -50% € 0,75

Nieuwe producten